Gorm 是使用 GO 语言编写的 orm 框架,特别注意:中国人写的。
地址如下: https://github.com/jinzhu/gorm

特点

  1. 全功能ORM
  2. 关联(包含一个,包含多个,属于,多对多)
  3. Callbacks(创建/保存/更新/删除/查找前后回调)
  4. 预加载
  5. 事务
  6. 复合主键
  7. SQL Builder(执行原生sql)
  8. 自动迁移
  9. 日志

基本使用

安装

1
go get -u github.com/jinzhu/gorm

数据库连接

1
2
# 引入驱动
import _ "github.com/jinzhu/gorm/dialects/mysql"

数据库操作

创建表

1
2
3
type User struct{

}